Thông tin:
– Chủ đầu tư: Anh Hảo
– Địa chỉ: Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
– Hạng mục: Thiết kế kiến trúc xây mới
– Qui mô: Trệt + Lầu 1 + Lầu 2+ Lầu 3 + Mái
– Tổng diện tích: 336 m2
– Năm: 2020